Page 27 - BMC Innovations
P. 27
MTT: Micro Travel Technology MTT เป็นวิวัฒนาการล่าสุดต่อจากหลายๆ รุ่นของจักรยานครอสคันทรี BMC ที่ใช้เวลาพัฒนาและปรับแต่ง ถึงสองปี MTT เป็นผลจากการออกแบบรูปร่างของหางหลัง การเลือกชนิดและการเรียงชั้นคาร์บอนที่สลับซับซ้อน กับ ดูอัลไกด์ที่อยู่ร่วมกับแผ่นซับแรง Xcell ท าให้หางหลังสามารถให้ตัวไปกับสภาพทางแบบครอสคันทรี เพื่อ ความนุ่มนวลและลดความเหนื่อยล้า โดยไม่มีการสูญเสียประสิทธิภาพของการส่งก าลัง การคงรูปต่อแรงบิด และแรงด้านข้าง หรือการตอบสนองต่อการควบคุมที่ว่องไว ตามสไตล์ของจักรยานครอสคันทรี ทั้งยังมีน ้าหนัก เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย และง่ายต่อการบ ารุงรักษา เป็นออกแบบและการเลือกใช้วัสดุของหางหลังร่วมกับดูอัลไกด์และแผ่น XCell เพื่อท าให้หางหลังสามารถให้ตัวตามสภาพถนนได้
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32