Page 22 - BMC Innovations
P. 22
BWC Benefit: More Fun to Ride ช่วงล้อหลังที่สั้นลง ตอบสนอง การเปลี่ยนเส้นทางได้ฉับไว ท่อบนที่ยาวขึ้นและองศาตะเกียบที่ลาดลงในระดับที่เหมาะสม ท าให้เสถียรภาพในการรักษาเส้นทางเพิ่มขึ้น จุดศูนย์กลางกะโหลกที่ต ่าลง จุดศูนย์ถ่วงก็ต ่าลง ช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการควบคุม ฟิตกับคนสูงได้ดีขึ้น มีปัญหาเรื่องฟิตกับคนเตี้ย ความสูงใต้ท้องมากขึ้น ไปได้เร็วขึ้นอย่างมั่นใจ
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27