Page 26 - BMC Innovations
P. 26
APS APS เป็นระบบช่วงล่างที่มีความซับซ้อนระบบหนึ่ง มีรูปแบบและหลักการท างานคล้ายกับระบบ DW-link ที่คิดค้นโดย Dave Weagle โดยระบบนี้ประกอบด้วยหางหลังที่เป็นชิ้นเดียวไม่มี ส่วนเคลื่อนไหว ต่อกับเฟรมหลักด้วยแขนสองคู่ และโช้คถูกต่อกับระบบที่แขนคู่บน หางหลังที่ไม่มีส่วนเคลื่อนไหวท าให้ทนทานกว่าระบบ four-linkage อื่นๆ ให้อิสระในออกแบบส่วนประกอบต่างๆ เพื่อก าหนดจุดศูนย์กลางของการหมุนในแต่ละขณะ (instant center of rotation: IC) ให้อยู่ในต าแหน่งเสมือนที่เหมาะสม ปรับแต่งอาการในขณะถีบ และในขณะเบรก และที่ช่วงยุบต่างๆ ได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อ แก้ปัญหาและสร้างสมดุล ทั้งในเรื่อง การยวบ การตีกลับของบันได การยุบหรือยืดตัวขณะเบรก และการตอบสนองของช่วงล่าง ปรับสัดส่วนของแขนยึด ให้ได้อัตราการยุบตัวของช่วงล่าง (suspension rate) และ อัตราส่วนการยุบตัวของโช้คกับช่วงล่าง (leverage ratio) ที่สมดุลระหว่างอัตราก้าวหน้าของ การยุบตัว และการตอบสนองต่ออุปสรรคเล็กๆ ตามประเภทของการใช้งาน ประสิทธิภาพของระบบนอกจากขึ้นกับการออกแบบส่วนประกอบต่างๆ แล้ว ยังขึ้นกับการปรับแต่งโช้คให้เหมาะสมกับน ้าหนักของนักปั่นและสภาพการใช้งานด้วย
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31