Page 23 - BMC Innovations
P. 23
APS: Advance Pivot System ลองนึกดูว่าความรู้สึกจะแย่แค่ไหน เมื่อเราปั่นจักรยานฟูลซัสไปในภูมิประเทศที่ขรุขระ แล้วเวลาที่ท าไว้ต้องเสีย ไป ทุกครั้งที่ออกแรงเร่งไปข้างหน้าเพราะการยุบตัวของโช้คจากแรงถีบ APS ของ BMC เป็นระบบที่เกิดจากการค านวณอย่างละเอียดเพื่อก าหนดการเคลื่อนไหวของชิ้นส่วน การวาง จุดต่อ อัตราส่วนการยุบตัว แนวเคลื่อนที่ของแกนล้อ ขนาดของโช้ค และแรงขืน ที่ให้ประสิทธิภาพการท างานใน เส้นทางทุกรูปแบบ ทั้งการส่งก าลังสู่ล้อ และการยุบตัวตามสภาพเส้นทาง และด้วยหางหลังที่ออกแบบเป็นชิ้น เดียวกันต่อกับตัวเฟรมหลักด้วยแขนบนและล่าง ท าให้ช่วงล่างนั้นเบา คงตัวแข็งแรง และไม่เทอะทะ ในขณะเร่งความเร็ว จุดหมุนเสมือนของของช่วงล่างจะวางอยู่ในต าแหน่งที่แรงขืนจากโซ่หักล้างแรงถีบที่ท าให้โช้คยุบตัว รักษาประสิทธิภาพการถ่าย ก าลังสู่ล้อ ในขณะเดียวด้วยช่วงล่างที่ยุบตัวตามสภาพภูมิประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้การปั่นเป็นไปอย่างนุ่มนวล และการส่งก าลังลงสู่พื้นท า ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดช่วงไปกับการที่ล้อไม่สัมผัสพื้น นอกจากนี้ในจักรยานเสือภูเขาแต่ละแบบที่มีระยะการยุบตัวของช่วงล่างที่แตกต่างกัน อัตราส่วนการยุบตัวถูกปรับแต่งเพื่อให้ได้ความเหมาะสม ระหว่างอัตราก้าวหน้าของการยุบตัว และการตอบสนองต่ออุปสรรคเล็กๆ ระบบที่เกิดจากการออกแบบรายละเอียดต่างๆ ให้ได้ช่วงล่างที่มีประสิทธิภาพในการส่งก าลัง ความนุ่มนวล การตอบสนอง รักษาเส้นทางและสัมผัสกับพื้นถนน
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28