Page 17 - BMC Innovations
P. 17
TCC: Tuned Compliance Concept Paris Roubaix เป็นหนึ่งในต านานการแข่งขัน ด้วยชื่อเสียงของเส้นทางที่ปูด้วยหินอันขรุขระ ซึ่งสร้างความ ทรมานกับทั้งจักรยานและนักแข่ง เส้นทางแบบนี้ต้องการสิ่งที่เหนือกว่าสิ่งที่เห็นกันทั่วไป และถ้าสิ่งนั้นท าให้นัก แข่งสามารถรับมือกับเส้นทางได้สบายขึ้น ย่อมหมายถึงผลเลิศที่จะตามมา คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ความคงรูปกับการให้ตัวจะอยู่ด้วยกันได้ แต่ TCC ท าให้มันเป็นไปได้ TCC โฟกัสที่ความสมดุลระหว่างความคงรูปและการให้ตัวของเฟรม เพื่อทั้งความนุ่มนวลและความเร็ว ถึงแม้รถจักรยานทางเรียบจะไม่ได้มีระบบกันสะเทือน แต่มันก็สามารถดูดซับความสะเทือนจากพื้นผิวผ่านการให้ตัวของส่วนประกอบต่างๆ และใน เฟรม BMC หางนั่งที่บางและต ่า ปลายหางและตะเกียบที่หักมุม กับหลักอานแบบเป็นพิเศษ พร้อมกับการใช้เส้นใยคาร์บอนแบบถักท าให้มันให้ตัว ในแนวตั้งดูดซับแรงกระท าที่ส่งมาจากล้อไม่ให้ถ่ายทอดไปสู่นักปั่น รักษาล้อให้อยู่ในเส้นทางและสัมผัสกับพื้นถนนตลอดเวลา ท าให้การปั่นเป็นไป อย่างนุ่มนวล เร็ว และมั่นคง ส่วนการส่งก าลังจากบันไดไปยังล้อที่มีประสิทธิภาพ และการบังคับควบคุมที่ง่าย ว่องไว และแม่นย า ได้มาจากความคงรูปสูงในแนวราบและแนว การบิดตัว จากการออกแบบท่อล่าง ท่อคอ และหางโซ่ให้มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และการใช้เส้นใยแบบโมดูลัสสูงในบริเวณนี้ หลักการออกแบบให้เกิดความคงรูปและการให้ตัวของเฟรมในต าแหน่งที่เหมะสมและสมดุล เพื่อสมรรถนะที่ดีกว่า
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22