Page 4 - BMC Innovations
P. 4
Impec Lab. พูดถึงสวิสเซอร์แลนด์ ก็อาจนึกถึงนาฬิกาที่เที่ยงตรง งานวิศวกรรมขั้นสูง ช็อคโกแลต แตรยักษ์ หรือ ภูเขาแอลป์ อันตระการตาและเส้นทางอันคดเคี้ยว ที่ BMC ไม่ได้ท านาฬิกา ช็อคโกแลต หรือแตร ยักษ์ แต่ก็ไม่ได้ขาดทักษะหรือความแม่นย า และที่นี่ยังถูกล้อมรอบไปด้วยเส้นทางอันน่าตื่นเต้น ผู้คน ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ รวมทั้งความรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก พร้อมส าหรับการสร้าง นวัตกรรมต่างๆ Impec Lab คือประตูสู่อนาคตของ BMC ที่นี่มีความรู้และทักษะสั่งสมยาวนานกับเฟรมคาร์บอน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้เส้นใยและเรซิน การทอ การวางแนว การออกแบบรูปร่างในส่วนต่างๆ ของ เฟรม ให้สอดคล้องแรงในการใช้งาน ทั้งหมดนี้ท าให้สามารถสร้างเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด เพื่อ ประสบการณ์การปั่นจักรยานที่แตกต่าง ได้อย่างต่อเนื่อง ที่ Impac Lab เครื่องมือและสิ่งที่จ าเป็นต่อการพัฒนาถูกน ามาไว้ด้วยกัน ท าให้การพัฒนาจากแนวความคิดไปสู่ความเป็นจริงสามารถท า ได้อย่างครบวงจรในที่เดียว จนถึงรายละเอียดที่จ าเป็นต่อการสั่งผลิต ทุกขั้นตอนถูกควบคุมได้อย่างใกล้ชิดและช่วยลดเวลาการพัฒนาให้ สั้นลง ต้นแบบที่ใช้งานได้สามารถสร้างขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่วัน พร้อมที่จะน าไปทดสอบบนถนนหรือทางวิบากที่อยู่รอบๆ หรือในสนามแข่ง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้รายละเอียดต่างๆ ถูกถ่ายทอดไปสู่จักรยานที่ผลิตขึ้นได้อย่างครบถ้วน สถานที่ทดลองความคิดใหม่ๆ ได้อย่างครบวงจร และถ้ามันได้ผล เราจะเห็นมันในสนามแข่งขันและที่ดีลเลอร์ใกล้บ้านในเวลาอันรวดเร็ว
   1   2   3   4   5   6   7   8   9