Page 8 - BMC Innovations
P. 8
วัฏจักรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนวความคิด CNC ออกแบบสามมิติในคอมพิวเตอร์ ทดสอบ แบบพิมพ์สามมิติ ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ด้วย finite element ปรับปรุง แม่พิมพ์ การแก้ไข: ต้นทุนและเวลาเพิ่ม ห่างเป้าหมายมากขึ้น ประสิทธิภาพของซอฟแวร์ที่ช่วยลดความจ าเป็นในการทดสอบจริง ความสะดวกในการก าหนดค่า ความครอบคลุมในรายละเอียดและตัวแปร เวลาในการประมวลผล
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13