Page 6 - Ridley Story
P. 6
Design a Bike น ำไปทดสอบในสนำมแข่งขัน และน ำผลลัพธ์มำปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง เทคโนโลยีในสนำมแข่ง จะถูกน ำมำใช้ใน จักรยำนที่จ ำหน่ำยใน 6 เดือน โดยไม่มีกำรปรับแต่งหรือลดทอน
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11