Page 5 - Ridley Story
P. 5
ควำมคงรูปและอำกำศพลศำสตร์ Design a Bike กำรควบคุมและควำมคงรูป ลดกำรสั่นสะเทือนของตะเกียบ นวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ออกแบบในคอมพิวเตอร์ ทดสอบในคอมพิวเตอร์ 3D โมเดล และต้นแบบ จำกกำรทดสอบในคอมพิวเตอร์และอุโมงค์ลม 3D printer
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10