Page 2 - Ridley Story
P. 2
who is Ridley “being the best for professionals and do(ing) the same product for the consumers in the market” เป็นสิ่งที่ดีที่สุดส ำหรับมืออำชีพ และท ำสิ่งเดียวกันนี้ให้กับผู้บริโภคในตลำด เริ่มต้นอย่ำงเงียบๆ ในปี 1990 รับจ้ำงออกแบบและสร้ำงเฟรมแข่งแบบเฉพำะตัวให้แบรนด์อื่น แบรนด์ของตัวเองในปี 1997 Joaciam Aerts: one man, one passion ด้วยควำมปรำรถนำของคนคนเดียว เป็นจักรยำนที่สร้ำงขึ้นจำกหัวใจของควำมเป็นเบลเยี่ยม เป็นจักรยำนที่ได้รับกำรยอมรับจำกทีมต่ำงๆ ในเวิร์ดทัวร์ว่ำ เป็นผู้น ำนวัตกรรมกับงำนฝีมือชั้นเยี่ยมสู่วงกำร เป็นจักรยำนที่สร้ำงขึ้นทีละคัน ไม่ใช่ท ำในรูปสำยกำรผลิต แบรนด์อันดับ 1 ของ cyclocross เน้นกำรพัฒนำในด้ำนอำกำศพลศำสตร์ - ก ำลังสร้ำงอุโมงค์ของตัวเอง ร่วมมือใกล้ชิดกับทีมแข่งเพื่อภำพลักษณ์และกำรพัฒนำ
   1   2   3   4   5   6   7