Resume | AsiaBike (asiabike.com )
Find a retailer CustomerRegister History Subscribe CALL CENTER +66 81 133 0063
 1. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
2. พนักงานการตลาด
3. พนักงานขายจักรยาน (ขาย Dealer)
4. พนักงานขายหน้าร้าน
5. พนักงานคลังสินค้า (รับพนักงานประจำ และ Part time)
6. พนักงานบัญชี
7. แม่บ้าน
8. พนักงานขายเครื่องเสียง
9. ช่างซ่อมรถจักรยาน
***แบบฟอร์มผู้สมัคร***

1. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ ประเมินเทรนด์ตลาด คู่แข่ง รวมถึง วางแผนกลยุทธ์การตลาด ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของบริษัท

- วางแผนกลยุทธ์ เพื่อขยายตลาดในกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ตามนโยบายและทิศทางของบริษัท

- รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมทางการตลาด เช่น อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ SOCIAL MEDIA เพิ่มส่งเสริมภาพลักษณ์ และสร้าง Brand recognition ให้แก่องค์กร

- ติดตามและตรวจสอบผลงาน เพื่อรายงานเและประเมินความสำเร็จ

- พัฒนา และรับผิดชอบ การวางแผนงบประมาณ และดูแลบริหารทีมงานให้ดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้

- ประสานงาน digital marketing เพื่อการวางแผนการขายช่องทาง online/ e-commerce ที่แข็งแรง

- ทำงานร่วมกับแผนกอื่น หรือองค์กรภายนอก เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

- นำเทคโนโลยี นวัตกรรม เพิ่มไอเดียใหม่ๆ หรือการทำงานรูปแบบใหม่ ในการโปรโมทบริษัท และ ผลิตภัณฑ์

- ศึกษาพฤติกรรมลูกค้า และ นำ customer feedback เพื่อมาพัฒนาแผนงาน และ เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า

- ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ให้ทั้งบุคคลภายนอก และบุคคลภายในขององค์กร เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

คุณสมบัติ

- เพศขาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการตลาด หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในด้านการตลาดหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ขึ้นไป

- มีความรับผิดชอบ อดทน เป็นผู้ใหญ่, มีมนุษยสัมพันธ์ดี , มีความเป็นผู้นำ

- มีความคิดริเริ่ม-สร้างสรรค์ หาแนวทางใหม่ๆ ทางการตลาดได้

- สามารถใช้งาน APPLICATION ต่างๆในคอมพิวเตอร์ ได้เช่น Excel, Word และ POWER POINT

- มีความเข้าใจในการใช้งานเว็บไซด์ สื่อออนไลน์และ SOCIAL NETWORK เป็นอย่างดี เช่น FACEBOOK, LINE@, INSTAGAM

- สามารถออกไปทำงานนอกสถานที่ เช่น จัดบูธ , ออกงาน EVENT

2. พนักงานการตลาด

- หน้าที่และความรับผิดชอบ

- รับผิดชอบงานด้านการตลาดใน Project ที่ได้รับมอบหมาย

- จัดทำ Promotion ร่วมกับฝ่ายขาย

- วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด เช่น ลูกค้า , ยอดขาย

- ออกบูธ ประชาสัมพันธ์ , เทรดโชว์ ได้

- ควบคุมจัดการงานด้าน Social Network

- สนับสนุนและประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานให้บรรลุตามนโยบายของบริษัทฯ

- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ

- ปฏิบัติตามนโยบายและกฏระเบียบของบริษัทฯ

3. พนักงานขายจักรยาน (ขาย Dealer)

  - เพศชายอายุ 22 – 40 ปี

  - วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

  - มีประสบการณ์ ด้านการขายจักรยานอย่างน้อย 1 ปี

  - มีความรู้เรื่องจักรยานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  - สามามารถทำงานต่างจังหวัดได้

  - มีใจรักงานบริการ

4. พนักงานขายหน้าร้าน

  - เพศชายอายุ 22 – 40 ปี

  - วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

  - มีประสบการณ์ ด้านการขายจักรยานอย่างน้อย 1 ปี

  - มีความรู้เรื่องจักรยานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  - มีใจรักงานบริการ

5. พนักงานคลังสินค้า (รับพนักงานประจำ และ Part time)

  - เพศชายอายุ 18 – 35 ปี

  - วุฒิ ปวช. – ปริญญาตรี (ทุกสาขา)

  - มีประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้า / สโตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  - มีความตั้งใจในการทำงาน มีความรับผิดชอบและมีความละเอียดรอบคอบ

6. พนักงานบัญชี

  - เพศหญิง/ชาย อายุ 18 – 35 ปี

  - วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

  - มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  - ใช้โปรแกรม Auto flight ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  - มีความตั้งใจในการทำงาน มีความรับผิดชอบและมีความละเอียดรอบคอบ

7. แม่บ้าน

  - เพศหญิงอายุไม่เกิน 40 ปี

  - ไม่จำกัดวุฒิ

  - มีประสบการณ์ทำงานแม่บ้าน อย่างน้อย 2 ปี

8. พนักงานขายเครื่องเสียง

  - เพศชาย อายุ 22 – 40 ปี

  - วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

  - มีประสบการณ์ทำงานด้านเครื่องเสียง 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  - สามารถใช้ Mircrosoft office , Website , FB ,IG, Social network ได้

  - มีใจรักงานบริการ

9. ช่างซ่อมรถจักรยาน

  - เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป

  - วุฒิ ปวช. ขึ้นไปทุกสาขา

  - มีประสบการณ์ทำงานด้านช่างซ่อมจักรยาน 2 ปี ขึ้นไป

  - ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ไขงานซ่อมจักรยานให้กับลูกค้า

  - มีความรู้เรื่องจักรยาน , สามารถประกอบจักรยานได้

  - ออกบูธ , งานอีเว้นท์ และร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  - มีความรับผิดชอบ , มีใจรักงานบริการ , มีวินัยในการทำงาน , ตรงต่อเวลา

แบบฟอร์มผู้สมัคร

ตำแหน่งที่สมัคร

รายได้ที่คาดหวัง
ชื่อ-สกุล
เพศ    
วัน/เดือน/ปี เกิด
เชื้อชาติ
ศาสนา
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
เบอร์โทรที่ติดต่อได้
อีเมลที่ติดต่อได้
วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่จบ
ประวัติการอบรม ดูงาน ฝึกงาน
ประวัติการทำงาน
ความสามารถที่ถนัด
แนวคิดต่อองค์กร และการทำงาน
ความรู้และประสบการณ์ ด้านจักรยาน
เป้าหมายในชีวิตคลิก ที่นี่ เพื่อเปลี่ยนชุดอักษรใหม่
2016 ASIABIKE warranty Term & Conditions Professionals