Page 14 - Ridley Story
P. 14
Women Bikes ควำมแตกต่ำงระหว่ำงผู้หญิงกับผู้ชำยนั้นไม่ใช่เพียงแค่ล ำตัวส่วนบนที่สั้นกว่ำอย่ำงที่ให้ควำมส ำคัญกัน อย่ำงเดียว – ผู้ผลิตทั้งหลำยจึงพยำยำมท ำจักรยำนส ำหรับผู้หญิง ด้วยท่อบนที่สั้นลง เพื่อหวังว่ำมันจะ ฟิตกับผู้หญิงได้ดีกว่ำ แต่ในควำมเป็นจริง ควำมแตกต่ำงในกำรปรับแต่จักรยำนส ำหรับผู้หญิงกับผู้ชำย ไม่ได้อยู่ที่นี่ แต่เป็น ช่วงไหล่ที่แคบกว่ำ ช่วงสะโพกที่กว้ำงกว่ำ สไตล์กำรปั่นที่ต่ำงกัน จักรยำนส ำหรับผู้หญิงของ Ridley จึงมีแฮนด์แคบกว่ำ ใช้อำนส ำหรับผู้หญิงโดยเฉพำะ ขำจำนสั้นลง หลักอำนมีออฟแซ็ตน้อยกว่ำ และอัตรำทดเกียร์สอดคล้องกับสไตล์กำรปั่นของผู้หญิง ส่วนสิ่งที่ไม่ได้แตกต่ำงไปจำกจักรยำนส ำหรับผู้ชำย กลับเป็นองศำเฟรม – ท่อบนไม่ได้สั้นลง
   9   10   11   12   13   14   15   16   17